കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിൽസിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം കേട്ട് നോക്കൂ

187

16 വയസ്ും അതിൽ കൂടുതലും ത്ൈോയമുള്ളആളുകൾക്ക്COVID-19 ബോധിക്കുന്നത്തടയോൻ രകോമിർനോറ്റി ഫലത്ൈദ്മോളണന്ന്വളളര വലിയ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ത്ടയൽ ൈഠനത്തിലൂളട ളതളിയിക്കളെട്ടിട്ടുണ്ട്. രകോമിർനോറ്റിയുളട രണ്ട്രഡോസ്ലഭിച്ചിട്ടുള്ളആളുകൾക്ക്വോക്്‌സിൻ ലഭിക്കോത്തആളുകരളക്കോൾ COVID-19 ബോധിക്കോനുള്ള സോധയത 95 ശതമോനം കുറവോണ്. 65 വയസ്ിന്മുകളിൽ ത്ൈോയമുള്ളആളുകളിലും നിലവിൽ വവദ്യൈരമോയ അവസ്ഥകൾ ഉള്ള ആളുകളിലും ഇത്ഒരുരൈോളല ഫലത്ൈദ്മോയിരുന്നു.

രണ്ട്രഡോസ്ലഭിക്കുരപോഴോണ്ൈൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു വോക്്‌സിനും 100 ശതമോനം ഫലത്ൈദ്മല്ല, അതിനോൽ വോക്്‌സിൻ എടുത്തരശഷവും നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ബോധിക്കോനുള്ള സോധയതയുണ്ട്. രകോമിർനോറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം എത്തനോൾ നീണ്ട് നിൽക്കുളമന്ന്ഞങ്ങൾക്ക്അറിയില്ല. ഇതിളന കുറിച്ച്ഞങ്ങൾ കൂടുതലോയി കോലത്കരമണ മനസ്ിലോക്കുന്നതോണ്.

നിങ്ങൾക്ക്രണ്ട്രഡോസ്രകോമിർനോറ്റി വോക്്‌സിരനഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുളട ത്ൈോരദ്ശികആരരോഗയ അരതോറിറ്റിയുളട ൈരിരശോധനോ മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള രരോഗലക്ഷണങ്ങൾ (ഉദ്ോ. ൈനി, ചുമ, ളതോണ്ടരവദ്ന) ഉളണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒരു COVID-19 ൈരിരശോധനയ്ക്ക്വിരധയമോരകണ്ടി വരും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here